gps รถยนต์ ติดจีพีเอส รถยนต์   gps รถยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ติดตาม GPS แบบเปิดรหัสร่วมกับ สมาร์ตโฟนสำหรับติดตาม gps รถยนต์ บันทึกเส้นทาง ความเร็ว ตำแหน่งของรถขนส่ง โดยตรวจสอบตำแหน่งพิกัด ด้วยการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS แล้วส่งข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ จากซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ที่ติดตั้งในสมาร์ต โฟนด้วยการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เช่น GPRS มาจัดเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงตำแหน่งและเส้นทางของรถขนส่งบนแผนที่ โดยนำไปใช้งานกับผู้ประกอบ การน้ำดื่มทิพย์เขลางค์ แล้วใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพ จากผู้ใช้งานจำนวน 15 คน ผลการศึกษาการประเมินความพึง พอใจต่อการใช้งานระบบด้านการแสดงผล มีการจัด หมวดหมู่ข้อมูลสำหรับแสดงผลอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 การใช้รูปแบบของตัวอักษร อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความถูกต้องของ การแสดงผลบนแผนที่อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านการใช้งาน […]

Chief Editor

Johny Watshon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Quick Links